Sunday, September 25, 2005

مرگ عاشق


مرگ عاشق

روزیکهعاشقمیشویروزیاستکهزندگیرادوستداری
روزیکهزندگیرادوستبداریروزرضایتمندیتواست
روزیکهرضایتمندشویآنروز،روزمرگتوست

1 comment:

Honey Asha said...

من فکر نمی کنم روزی که عاشق می شی روز رضایتمندیت باشه. درسته که یه حس خوبی پیدا می کنی که قبلا نداشتی اما اول آرزو و خواسته است در نتیجه خیلی مونده تا به رضایتمندی برسی