Sunday, April 1, 2007

فرجام کردارسعی در کردار نیک باشد به غیر
ترس از فرجامی که نش-ود به خیر


1 comment:

صبور said...

آدمك آخر دنياست بخند...